【LPC1500】 - 工程参数设定

作者: tjcfeng
上传时间为: 2014-11-30 11:02 PM
2014-11-30
阅读:

   工程建立好后,要设置一些列的参数才能使程序正常编译出来,而且指定一些编译方式可以使程序变得更小。

    

开始设置。外部晶振12M就不用改了,用Micro库可以使程序更小:

    

    选择输出的文件夹,编译后的文件都放在这里:

    

    选择List文件夹,存放映射文件:

    

    这项选择后程序也会变小:

    

    调试工具前面已经选过,就不再设置了。到最后一项,也需要选择同样的调试工具:

    参数设置完成,后面该为工程添加文件了。

全部评论 ()
条评论
写评论

创建讨论帖子

登录 后参与评论
系统提示